Legionella

Legionellabakterier förekommer naturligt i sjöar och vattendrag i mycket låga koncentrationer. Bakterierna finns därför också sporadiskt i distributionsnätet för dricksvatten och i andra vattensystem i samhället.

Låg vattenomsättning, syrerikt vatten, biofilm och optimal temperatur för tillväxt medför ökad risk för legionella.

Vem är ansvarig?

Fastighetsägaren är oftast den som är ansvarig för ledningsdragningen. Innehavaren av verksamheten är ansvarig för att exempelvis duschar, bubbelpooler etcetera inte sprider legionella. Ett samarbete mellan fastighetsägare och verksamhetsutövare är oftast nödvändigt för att åtgärda eventuella brister.

Provtagning

Provtagning är oftast inte nödvändig om man har tillräckligt hög vattentemperatur. Det kan bli aktuellt om personer som besökt anläggningen insjuknat i legionella.

När behövs åtgärder?

I Sverige finns inget rikt- eller gränsvärde som anger vilka halter av legionellabakterier det får finnas i vattnet. EWGLI (European Working Group for Legionella Infections) har angett aktionsnivåer enligt följande som kan vara till viss vägledning.

Legionellabakterier och åtgärd

Halt legionellabakterier (cfu/100 ml vatten)

Åtgärd

Färre än 100

Ingen åtgärd **

100-1000

Ny provtagning därefter eventuell sanering

Fler än 1000

Sanering bör ske

 

När man bedömer om sanering behövs så tänk på vilka som kan vara utsatta för risk. Till riskgrupper hör bl a personer med nedsatt immunförsvar och rökare.

** Legionellahalten i vatten bör givetvis vara så låg som möjligt varför det ibland kan vara befogat med åtgärder även om halterna understiger 100 cfu/100 ml. Speciellt gäller det om man har riskgrupper som nyttjar vattnet.

Sanering

Om höga halter av legionellabakterier konstateras kan det behövas en stor sanering. Det finns olika saneringsmetoder t ex hetvattenspolning och kemisk sanering.

Hetvattenspolning innebär att man höjer temperaturen på vattnet till ca 70- 80° C och spolar igenom alla tappställen i ca 5-30 minuter. Tiden är beroende på systemets storlek och uppbyggnad. För att det ska fungera är det viktigt att man får fram hett vatten i hela systemet och ut i alla tappställen.

Vid kemisk sanering är det vanligast att man klorerar vattnet. Det finns också system med filtrering av vattnet som förhindrar att legionellabakterier sprids i vatteninstallationerna. Sanering av vattensystem för att få bort legionellabakterier kan vara svårt och därför bör man bör ta hjälp av någon erfaren konsult.

Saneringen bör följas av en utredning om orsaken till att det fanns legionella i vatten-systemet med eventuella följande åtgärder.

Om legionella från Branschregler säker vatteninstallation

Sidan uppdaterades den 14 mars 2023