Termometer

Temperatur inomhus

Vilken temperatur som man vill ha i sin bostad är individuellt. En del vill ha det svalt, andra vill ha det varmt.

Ifall det blir för kallt eller för varmt kan det dock bli en olägenhet för människors hälsa. Om du känner att det är så i din bostad så kontakta i första hand din hyresvärd eller fastighetens ägare och i andra hand avdelning miljö och bygg på stadsbyggnadsförvaltningen på Luleå kommun.

Folkhälsomyndigheten har allmänna råd om temperatur inomhus som beskriver vilka temperaturgränser som gäller för ett boende. Här kan du se vilka riktvärden och rekommendationer för temperatur som numera finns.

Utredning i två steg

Indikerande mätning
Folkhälsomyndigheten anger att utredningen om olägenhet bör ske i två steg.
Först en indikerande mätning där luft och golvtemperatur samt ev drag kontrolleras.

Om det visar sig att temperaturen faller utanför de värden som uppges i tabellen här nedanför eller om man kan känna drag, kan man gå vidare med en mer noggrann mätning.

Lufttemperatur  Under 20 °C
                               Över 24 °C
                               Över 26 °C  sommartid
Golvtemperatur  Under 18 °C

Noggrann mätning
För att bedöma om temperaturen innebär olägenhet för människors hälsa, bör riktvärdena i tabellen nedanför användas.

Hänsyn bör även tas till:
personer som är något känsligare än normalt på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder, hur utrymmet används och vistelsezonen.

De speciella hänsynstagandena återspeglas även i tabellen.

Riktvärden och rekommenderade värden

Riktvärden

Rekommenderade värden

Operativ temperatur

Under 18°C (1)

20-23°C (2)

Operativ temperatur, varaktigt

Över 24°C (3)


Operativ temperatur, kortvarigt

Över 26°C (4)


Skillnad i operativ temperatur uppmätt 0,1 m respektive 1,1 m över golv


Inte mer än 3°C

Strålningstemperaturskillnad Fönster-motsatt vägg


Inte mer än 10°C

Strålningstemperaturskillnad Tak - golv


Inte mer än 5°C

Luftens medelhastighet


Inte mer än 0,15 m/s (5)

Yttemperatur, golv

Under 16°C (6)

20-26°C

Tabellen visar när det kan bedömas vara olägenhet för människors hälsa

1. För känsliga grupper, 20 °C
2. För känsliga grupper, 22-24 °C
3. Under sommaren, högst 26 °C
4. Under sommaren, högst 28 °C
5. Vid inomhustemperatur över 24 °C kan högre
lufthastigheter accepteras
6. För känsliga grupper, 18 °C

Sidan uppdaterades den 11 juli 2022