Hund i Luleå kommun

Att ha hund innebär en hel del ansvar och hänsynstagande. Som hundägare är du alltid ansvarig för det som hunden gör och därför ska du ha tillsyn över din hund så att den inte orsakar skada eller obehag för andra.

Lokala ordningsföreskrifter för Luleå

Hundar ska hela året hållas kopplade:

  • inom Luleå centrum
  • på förskole-och skolgårdar då dessa är tillgängliga för allmänheten
  • på lekplatser
  • belysta motionsspår
  • på allmänna idrottsplatser som är inhägnade och inte upplåtna för hundaktiviteter
  • på försäljningsplats medan torghandel pågår
  • på platser som kommunen jämställt med offentlig plats.

Föreskriften gäller för:

  • hundens ägare
  • den som tar hand om en hund för underhåll eller nyttjande
  • den som tillfälligt tar hand om en hund

Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund till synskadad person eller polishund i tjänst eller för service- och signalhund.

Ifall jag får problem med min (eller någon annans) hund?

Ifall du känner dig störd av någons hund är det oftast bäst att direkt kontakta hundens ägare och berätta om problemen du upplever. När det gäller övriga frågor kan du följa den här listan för att se vart du skall vända dig.

Kontaktlista

Vem ska jag kontakta gällande?

Fastighets-ägare

Länsstyrelsen 010-225 50 00

Luleå kommun 0920-45 30 00

Polisen 0920-114 14

Veterinär (se Gula sidorna)

Avlivning

X

Djurskydd


X


X

X

ID-märkning

X

Kastrering

X

Klagomål på hund

X


XBortsprungen hund
X


Någon som inte plockar upp efter sin hund
X


Lösspringande hund inom förbudsområde
X


Lagar om djurhållning

Ett antal lagar där djurhållning tas upp. Lagtexten i kursiv stil.

Ta hand om hunden på bästa sätt. Det är länsstyrelsen som har tillsynsansvaret när det gäller djurskydd. Djurskyddslagen; Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.

Ha sådan kontroll på hunden och sköt om den så att inte några besvär uppkommer för andra människor. Tänk på andras allergier. Det är miljö- och byggnadsförvaltningen som har tillsynsansvaret enligt miljöbalken.
Miljöbalken; Husdjur och andra djur som hålls i fångenskap skall förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer.

Du ska ha uppsikt över din hund så att den inte kan ställa till med något ofog.

Lag om tillsyn över hundar och katter;
Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.

Ifall du missköter din hundhållning i ditt boende så att andra blir störda kan du mista din lägenhet.

Jordabalken kap 12 25 §;
När hyresgästen använder lägenheten skall han se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas (störningar i boendet). Hyresgästen skall vid sin användning av lägenheten också i övrigt iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten.

Hund på restaurang?

Tamdjur, till exempel hundar får inte ha tillträde till utrymmen där livsmedel bereds, hanteras eller lagras. De bör heller inte ha tillträde till andra platser som är av hygienisk betydelse för verksamheten, till exempel omklädningsrum och diskrum.

Företagaren som äger verksamheten avgör om hundar och andra tamdjur ska ha tillträde till delar av lokalen där livsmedel inte bereds, hanteras eller lagras, till exempel matsalen i restaurang.

Enligt livsmedelsverkets vägledning till hygien bör funktionshindrad person få medföra ledarhund, servicehund eller signalhund i serveringslokal och i vissa delar av en butik, under förutsättning att detta inte medför risk att livsmedlen förorenas.

Sidan uppdaterades den 16 januari 2023