Kungörelse: Ansökan om nybyggnad av en transformatorstation på fastigheten Bensbyn 9:5

En ansökan om bygglov enligt rubricerat har kommit till Luleå kommun

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område men inom sammanhållen bebyggelse. Enligt plan- och bygglagen ska grannar och andra berörda sakägare beredas tillfälle att yttra sig. Sakägarkretsen är i detta fall stor och därför kungörs detta.

Om ni vill yttra er i ärendet, uppge hur ni är sakägare och/eller berörd och vilken fastighet som berörs. Grannar och sakägare kommer bara att meddelas genom denna kungörelse.

Situationsplan, plan, fasad Pdf, 819.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Synpunkter i ärendet ska vara skriftliga, undertecknade och inlämnade senast 2023-02-01. Skrivelsen ska märkas med diarienummer L-2023-4 och skickas till: Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Avdelning miljö och bygg, 971 85 Luleå eller via e-post: miljobygg@lulea.se

Rubrik för puffar