Kungörelse: Ansökan om tillbyggnad/ombyggnad av industribyggnad på fastigheten Råneå 49:1

En ansökan om bygglov för rubricerat har kommit till Luleå kommun.

Detaljplan RA008 gäller för fastigheten. Där sökt åtgärd placeras anger detaljplanen att användningsområdet är allmänt ändamål. Tillbyggnaden avviker från gällande detaljplan eftersom det inte är ett offentligt organ så som kommun, stat eller region som bedriver verksamheten på fastigheten.

Enligt plan- och bygglagen ska grannar och andra berörda sakägare beredas tillfälle att yttra sig. Sakägarkretsen är i detta fall stor och därför kungörs detta. Om ni vill yttra er i ärendet, uppge hur ni är sakägare och/eller berörd och vilken fastighet som berörs. Grannar och sakägare kommer bara att meddelas genom denna kungörelse.

Befintlig situationsplan Pdf, 19.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Ny situationsplan Pdf, 26.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Fasader Pdf, 62.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Planritning Pdf, 21.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Sektionsritning Pdf, 56.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Synpunkter i ärendet ska vara skriftliga, undertecknade och inlämnade senast 2023-02-01. Skrivelsen ska märkas med diarienummer L-2022-1100 och skickas till: Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Avdelning miljö och bygg, 971 85 Luleå eller via e-post: miljobygg@lulea.se

Rubrik för puffar