Anslag: Stadsbyggnadsnämnden 2023-02-23

Instans: Stadsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2023-02-23

Paragrafer: §§ 13-27

Datum när anslaget sätts upp: 2023-03-02

Datum när anslaget tas ned: 2023-03-24

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid stadsbyggnadsförvaltningens kansli

Sekreterare: Robert Dahlén