Anslag: Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2023-02-27

Instans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2023-02-27

Paragrafer: §§ 20-35 varav § 33 omedelbart justerad

Datum när anslaget sätts upp: 2023-03-01

Datum när anslaget tas ned: 2023-03-23

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digital vid kommunstabens kansli.

Sekreterare: Kristina Larsson.