Kunggörelse: Antagen detaljplan för del av Centrum, Ripan 11,12 och 13

Detaljplan för del av Centrum, Ripan 11, 12 och 13 är nu antagen

Kungörelse

Dnr SBF2020/1360

Stadsbyggnadsnämnden i Luleå kommun har den 23 februari 2023 §16, antagit detaljplan för del av Centrum, Ripan 11, 12 och 13

Här finns detaljplaner listade Länk till annan webbplats. Pågående detaljplaner - Luleå kommun (lulea.se) Länk till annan webbplats.

Protokollet över beslutet justeras den 1 mars 2023 och tillkännagivande av justeringen anslås på kommunens anslagstavla den 2 mars 2023

Överklagan

Beslutet om antagande av planen kan överklagas till Mark- och miljödomstolen

Överklagandet ska vara ställt till Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt, men skickas till Stadsbyggnadsförvaltningen, Bangårdsgatan 12, 972 35 Luleå eller via e-post stadsbyggnadsforvaltningen@luleå.se inom tre veckor från att protokollet anslogs på kommunens anslagstavla

Överklagandet ska vara skriftligt. Du ska ange Stadsbyggnadsförvaltningens ärendenummer, beskriva varför och på vilket sätt du vill att beslutet ska ändras samt ditt namn och adress

Frågor

Vid frågor, kontakta stadsbyggnadsforvaltningen@lulea.se

Förvaringsplats för kungörelse

Förvaras digitalt vid stadsbyggnadsförvaltningens kansli/Kommunstabens kansli

Ansvarig för kungörelsen Robert Dahlén