Anslag: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2023-03-08

Instans: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2023-03-08

Paragrafer: 13-15

Datum när anslaget sätts upp: 2023-03-13

Datum när anslaget tas ned: 2023-04-04

Förvaringsplats för protokollet: Protokollet förvaras digitalt hos barn- och utbildningsförvaltningen

Sekreterare: Andreas Aspgren