Anslag: Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2023-03-13

Instans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2023-03-13

Paragrafer: §§ 36-48, varav § 40, 44-45 omedelbart justerade

Datum när anslaget sätts upp: 2023-03-14

Datum när anslaget tas ned: 2023-04-05

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digital vid kommunstabens kansli.

Sekreterare: Kristina Larsson.