Anslag: Omedelbart justerad paragraf § 41 miljö- och byggnadsnämnden 2023-03-15

Instans: Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2023-03-15

Paragrafer: § 41

Datum när anslaget sätts upp: 2023-03-15

Datum när anslaget tas ned: 2023-04-06

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt hos avdelning miljö och bygg

Sekreterare: Andreas Aspgren