Kungörelse: Ansökan om nybyggnad av 36 m ostagat fackverkstorn med en teknikbod för det allmänna mobilnätet på fastigheten Björkskatan 1:3

En ansökan om bygglov för rubricerat har lämnats in till Luleå kommun

Detaljplan PL029 gäller för fastigheten. Där sökt åtgärd placeras anger detaljplanen att användningsområdet är naturmark. Åtgärden avviker från gällande detaljplan eftersom den placeras på naturmark.

Enligt plan- och bygglagen ska grannar och andra berörda sakägare beredas tillfälle att yttra sig. Sakägarkretsen är i detta fall stor och därför kungörs detta. Om ni vill yttra er i ärendet, uppge hur ni är sakägare och/eller berörd och vilken fastighet som berörs. Grannar och sakägare kommer bara att meddelas genom denna kungörelse.

Översiktskarta Pdf, 354.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Orienteringskarta Pdf, 591.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Situationsplan 1:1000 Pdf, 603.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Situationsplan 1:500 Pdf, 311 kB, öppnas i nytt fönster.

Situationsplan måttsättning Pdf, 151.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Plan, fasad, sektion Pdf, 132.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Plan, fasad, sektion, elevation Pdf, 91.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Detaljritning Pdf, 493.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Typritning Pdf, 128.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Synpunkter i ärendet ska vara skriftliga, undertecknade och inlämnade senast 2023-03-29. Skrivelsen ska märkas med diarienummer L-2023-138 och skickas till: Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Avdelning miljö och bygg, 971 85 Luleå eller via e-post: miljobygg@lulea.se