Kungörelse: Ansökan om till- och ombyggnad av industribyggnad på fastigheten Råneå 49:1

En ansökan om rubricerat har lämnats in till Luleå kommun

Detaljplan RA008 gäller för fastigheten. Där sökt åtgärd placeras anger detaljplanen att användningsområdet är allmänt ändamål. Till- och ombyggnaden avviker från gällande detaljplan eftersom det inte är ett offentligt organ så som kommun, stat eller region som bedriver verksamheten på fastigheten.

Enligt plan- och bygglagen ska grannar och andra berörda sakägare beredas tillfälle att yttra sig. Sakägarkretsen är i detta fall stor och därför kungörs detta. Om ni vill yttra er i ärendet, uppge hur ni är sakägare och/eller berörd och vilken fastighet som berörs. Grannar och sakägare kommer bara att meddelas genom denna kungörelse.

Befintlig situationsplan Pdf, 19.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Ny situationsplan Pdf, 29.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Plan Pdf, 38.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Fasader Pdf, 95.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Sektion Pdf, 40.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Synpunkter i ärendet ska vara skriftliga, undertecknade och inlämnade senast 2023-03-29. Skrivelsen ska märkas med diarienummer L-2022-1100 och skickas till: Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Avdelning miljö och bygg, 971 85 Luleå eller via e-post: miljobygg@lulea.se