Anslag: Omedelbart justerad paragraf § 35 socialnämndens arbetsutskott 2023-03-16

Instans: Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2023-03-16

Paragrafer: § 35

Datum när anslaget sätts upp: 2023-03-16

Datum när anslaget tas ned: 2023-04-07

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid socialförvaltningens kansli.

Sekreterare: Andreas Aspgren