Anslag: Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2023-03-17

Instans: Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2023-03-16

Paragrafer: §§ 12-20

Datum när anslaget sätts upp: 2023-03-17

Datum när anslaget tas ned: 2023-04-08

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid stadsbyggnadsförvaltningens kansli

Sekreterare: Robert Dahlén