Anslag: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2023-05-03

Instans: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2023-05-03

Paragrafer: 23-33 varav §§ 23-24 omedelbart justerade

Datum när anslaget sätts upp: 2023-05-08

Datum när anslaget tas ned: 2023-05-30

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt hos barn- och utbildningsförvaltningen