Anslag: Omedelbart justerad paragraf § 119, Upphandling gällande Bevakningstjänster och personlarm

Instans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2023-05-08

Paragrafer: § 119

Datum när anslaget sätts upp: 2023-05-08

Datum när anslaget tas ned: 2023-05-30

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid kommunstabens kansli

Sekreterare: Kristina Larsson