Anslag: Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2023-05-08

Instans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2023-05-08

Paragrafer: 104-122, varav §§ 112, 118-119 omedelbart justerade 

Datum när anslaget sätts upp: 2023-05-08 §§ 112, 118-119, 2023-05-09 §§ 104-111, 113-117, 120-122

Datum när anslaget tas ned: 2023-05-30 §§ 112, 118-119, 2023-05-31 §§ 104-111, 113-117, 120-122

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid kommunstabens kansli.

Sekreterare: Kristina Larsson