Anslag: Omedelbart justerad paragraf § 64, miljö- och byggnadsnämnden 2023-05-10

Instans: Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2023-05-10

Paragrafer: § 64

Datum när anslaget sätts upp: 2023-05-10

Datum när anslaget tas ned: 2023-06-01

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt hos avdelning miljö och bygg

Sekreterare: Andreas Aspgren