Anslag: Miljö- och byggnadsnämnden 2023-05-10

Instans: Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2023-05-10

Paragrafer: 59-66 varav § 64 omedelbart justerad

Datum när anslaget sätts upp: 2023-05-12

Datum när anslaget tas ned: 2023-06-05

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt hos avdelning miljö och bygg

Sekreterare: Andreas Aspgren