Anslag: Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2023-05-11

Instans: Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2023-05-11

Paragrafer: §§ 31-34

Datum när anslaget sätts upp: 2023-05-12

Datum när anslaget tas ned: 2023-06-03

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid stadsbyggnadsförvaltningens kansli

Sekreterare: Robert Dahlén