Anslag: Överförmyndarnämnden 2023-05-11

Instans: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum: 2023-05-11

Paragrafer: § 40 - § 48

Datum när anslaget sätts upp: 2023-05-15

Datum när anslaget tas ned: 2023-06-07

Förvaringsplats för protokollet: Protokollet förvaras digitalt vid överförmyndarexpeditionen

Sekreterare: Anna Nilsson