Anslag: Omedelbart justerad paragraf § 62 barn- och utbildningsnämnden 2023-05-17

Instans: Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2023-05-17

Paragrafer: § 62

Datum när anslaget sätts upp: 2023-05-17

Datum när anslaget tas ned: 2023-06-08

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt hos barn- och utbildningsförvaltningen

Sekreterare: Andreas Aspgren