Kungörelse: Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett 24 meter högt fackverkstorn avsedd för telekommunikation på fastigheten Mjölkudden 3:42

Luleå kommun har fått in en ansökan om bygglov för av nybyggnad av ett 24 meter högt fackverkstorn avsedd för telekommunikation på fastigheten Mjölkudden 3:42

Detaljplan A 217 gäller för fastigheten. Där sökt åtgärd placeras anger detaljplanen att användningsområdet är för idrottsändamål. Åtgärden avviker från gällande detaljplan eftersom åtgärden inte följer detaljplanens användningsområde.

Enligt plan- och bygglagen ska grannar och andra berörda sakägare beredas tillfälle att yttra sig. Sakägarkretsen är i detta fall stor och därför kungörs detta. Om ni vill yttra er i ärendet, uppge hur ni är sakägare och/eller berörd och vilken fastighet som berörs. Grannar och sakägare kommer bara att meddelas genom denna kungörelse.

Situationsplan 1:2000 Pdf, 555.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Situationsplan 1:400 Pdf, 448.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Torn Pdf, 186.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Synpunkter i ärendet ska vara skriftliga, undertecknade och inlämnade senast 2023-05-31. Skrivelsen ska märkas med diarienummer L-2023-192 och skickas till: Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Avdelning miljö och bygg, 971 85 Luleå eller via e-post: miljobygg@lulea.se