Anslag: Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2023-05-22

Instans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2023-05-22

Paragrafer: §§ 123-149 

Datum när anslaget sätts upp: 2023-05-24

Datum när anslaget tas ned: 2023-06-15

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid kommunstabens kansli.

Sekreterare: Kristina Larsson