Kungörelse: Ansökan om nybyggnad av 36 m ostadgad monopole med en teknikbod för det allmänna mobilnätet på fastigheten Kungsfågeln 5

Luleå kommun har fått in en ansökan om bygglov för nybyggnad av 36 m ostagad monopole med en teknikbod för det allmänna mobilnätet på fastigheten Kungsfågeln 5

Detaljplan PL 225 gäller för fastigheten. Där sökt åtgärd placeras anger detaljplanen att användningsområdet är skolidrott. Sökt åtgärd avviker från gällande detaljplan eftersom den placeras på mark som inte får bebyggas.

Enligt plan- och bygglagen ska grannar och andra berörda sakägare beredas tillfälle att yttra sig. Sakägarkretsen är i detta fall stor och därför kungörs detta. Om ni vill yttra er i ärendet, uppge hur ni är sakägare och/eller berörd och vilken fastighet som berörs. Grannar och sakägare kommer bara att meddelas genom denna kungörelse.

Bygglovshandlingar Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Synpunkter i ärendet ska vara skriftliga, undertecknade och inlämnade senast 2023-06-14. Skrivelsen ska märkas med diarienummer L-2023-233 och skickas till: Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Avdelning miljö och bygg, 971 85 Luleå eller via e-post: miljobygg@lulea.se