Kungörelse: Ansökan om tidsbegränsat bygglov för tillfällig skolbyggnad t o m 2033-03-29 på fastigheten Porsön 1:405

Luleå kommun har fått in en ansökan om tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2033-03-29 för tidsbegränsat bygglov för tillfällig skolbyggnad t o m 2033-03-29 på fastigheten Porsön 1:405

Detaljplan PL186 gäller för fastigheten. Där sökt åtgärd placeras anger detaljplanen att användningsområdet är idrott. Åtgärden avviker från gällande detaljplan eftersom tillfällig skolbyggnad inte är att bedöma som nödvändig för område avsedd för idrott.

Enligt plan- och bygglagen ska grannar och andra berörda sakägare beredas tillfälle att yttra sig. Sakägarkretsen är i detta fall stor och därför kungörs detta. Om ni vill yttra er i ärendet, uppge hur ni är sakägare och/eller berörd och vilken fastighet som berörs. Grannar och sakägare kommer bara att meddelas genom denna kungörelse.

Situationsplan Pdf, 672.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Plan Pdf, 415.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Sektion Pdf, 71.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Fasad Pdf, 415.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Synpunkter i ärendet ska vara skriftliga, undertecknade och inlämnade senast 2023-06-07. Skrivelsen ska märkas med diarienummer L-2023-250 och skickas till: Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Avdelning miljö och bygg, 971 85 Luleå eller via e-post: miljobygg@lulea.se