Underrättelse om Granskning: Detaljplan för del av centrum, del av Öringen 6 och Innerstaden 2:1.

SBF 2020/1109

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att
upprätta ett förslag till ändrad detaljplan för del av Centrum, kvarteret Öringen (2020-
08-17 § 122). Planområdet innefattar delar av fastigheten Öringen 6 som är belägen inom Luleå centrum i anslutning till Varvsgatan, Blomqvistgatan Hermelinsgatan och Sandviksgatan. I planområdet inkluderas även delar av kommunens fastighet Innerstaden 2:1 som del av Sandviksgatans gatuområde. Detaljplanens syfte är att pröva förutsättningarna för en förtätning inom fastigheten Öringen 6 med ytterligare två byggnader för bostadsändamål.

Detaljplanen bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan. Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för standardförfarande (PBL 2010:900).

Planförslaget visas för information från 2023-06-21 till 2023-07-10 på följande ställen:

  • Luleå kommuns hemsida, www.lulea.se/planer
  • Stadsbyggnadsförvaltningen, receptionen, Bangårdsgatan 12, Södra hamn

Har ni inte möjlighet att ta del av planförslaget via webbsidan eller i utställningslokalen så kan vi skicka en utskrift till er. Hör i så fall av er via telefon till sektion plan (kommunväxel 0920-45 30 00) eller via e-post (stadsbyggnadsforvaltningen@lulea.se).

Synpunkter på planförslaget skickas till:
Luleå kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelning stadsplanering & infrastrukturdrift
Sektion plan
Bangårdsgatan 12
972 35 Luleå

Eller till E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@lulea.se

Ange fullständigt namn och adress i skrivelsen. Senast 10 juli 2023 vill vi ha din skrivelse. Observera att den som inte har lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.