Anslag: Miljö- och byggnadsnämnden 2023-08-30

Instans: Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2023-08-30

Paragrafer: 130-137

Datum när anslaget sätts upp: 2023-09-01

Datum när anslaget tas ned: 2023-09-25

Förvaringsplats för protokollet: Protokollet förvaras digitalt hos avdelning miljö och bygg

Sekreterare: Andreas Aspgren