Anslag: Stadsbyggnadsnämnden 2023-08-31

Instans: Stadsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2023-08-31

Paragrafer: §§ 95-109

Datum när anslaget sätts upp: 2023-09-05

Datum när anslaget tas ned: 2023-09-27

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid stadsbyggnadsförvaltningens kansli

Sekreterare: Robert Dahlén