Meddelande om granskningsutlåtande: Detaljplan för del av centrum, del av Öringen 6 och Innerstaden 2:1.

SBF 2020/1109

De synpunkter som har inkommit under granskningstiden på rubricerad detaljplan har sammanställts och bemötts i ett granskningsutlåtande. Upprättat granskningsutlåtande finns
tillgängligt på Luleå kommunens hemsida, www.lulea.se/planer. Om ni inte har möjlighet att ta del av informationen via webbsidan så kan vi skicka en utskrift till er. Hör i så fall av er till Stadsbyggnadsförvaltningens planavdelning via telefon (0920-45 30 00) eller mail (stadsbyggnadsforvaltningen@lulea.se).

Planförslaget har lämnats in för politiskt antagande. Beslut om antagande tas av kommunstyrelsen.

Med vänliga hälsningar
Stadsbyggnadsförvaltningen