Anslag: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-09-11

Instans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2023-09-11

Paragrafer: §§ 215-224, varav §§ 215-216, 218 och 222-223 omedebart justerade

Datum när anslaget sätts upp: 2023-09-12

Datum när anslaget tas ned: 2023-10-04

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid kommunstabens kansli

Sekreterare: Kristina Larsson