Anslag: omedelbart justerad paragraf § 264 Remissvar gällande betänkandet Värdet av vinden - Kompensation, incitament och planering för hållbar fortsatt utbyggnad av vindkraften

Instans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2023-09-11

Paragrafer: §264

Datum när anslaget sätts upp: 2023-09-12

Datum när anslaget tas ned: 2023-10-04

Förvaringsplats för protokollet: förvaras digitalt vid kommunstabens kansli

Sekreterare: Kristina Larsson