Kungörelse: Ansökan om tidsbegränsat bygglov för skolmodul t o m 2028-06-30 på fastigheten Stadsön 2:138

Luleå kommun har fått in en ansökan om tidsbegränsat bygglov t o m 2028-06-30 för nybyggnad av skolmodul på fastigheten Stadsön 2:138. Skolmodulen kommer att inrymma klassrum, grupprum, städutrymmen och toaletter.

Detaljplan NL 070 gäller för fastigheten. Där sökt åtgärd placeras anger detaljplanen att användningsområdet är avsett för allmänt ändamål. Skolmodulens utformning är inte lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan enligt 2 kap. 6 § 1 st. 1p PBL.

Enligt plan- och bygglagen ska grannar och andra berörda sakägare beredas tillfälle att yttra sig. Sakägarkretsen är i detta fall stor och därför kungörs detta. Om ni vill yttra er i ärendet, uppge hur ni är sakägare och/eller berörd och vilken fastighet som berörs. Grannar och sakägare kommer bara att meddelas genom denna kungörelse.

Placering Pdf, 335.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Plan, fasad Pdf, 300.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Synpunkter i ärendet ska vara skriftliga, undertecknade och inlämnade senast 2023-09-27. Skrivelsen ska märkas med diarienummer L-2023-520 och skickas till: Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Avdelning miljö och bygg, 971 85 Luleå eller via e-post: miljobygg@lulea.se