Anslag: Miljö- och byggnadsnämnden 2023-09-13

Instans: Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2023-09-13

Paragrafer: 138-146

Datum när anslaget sätts upp: 2023-09-15

Datum när anslaget tas ned: 2023-10-09

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt hos avdelning miljö och bygg

Sekreterare: Andreas Aspgren