Anslag: Överförmyndarnämnden 2024-06-18

Instans: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum: 2024-06-18

Paragrafer: 59-73

Datum när anslaget sätts upp: 2024-06-24

Datum när anslaget tas ned: 2024-07-16

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid överförmyndarenheten

Sekreterare: Andreas Aspgren