Organisationsträd

Kommunstaben

Kommunstaben är en strategisk och operativ resurs för de mål och ambitioner som kommunstyrelsen har.

Kommunstabens fem olika avdelningar har till uppgift att förtydliga kommunstyrelsens mål.

Förvaltningschef

Anna Lindh Wikblad, kommundirektör.

Ledningsgrupp

 • Anna Lindh Wikblad, kommundirektör och chef kommunstaben
 • Daniel Ahlqvist, avdelningschef Innovation & utveckling
 • Emma Breheim, avdelningschef Planering & analys
 • Jenny Nilsson, avdelningschef Personal
 • Maria Nordgren, avdelningschef Demokrati & samhälle
 • Susanne Sjölund, avdelningschef Service & support.

Informationssäkerhet

Enheten är direkt underställd kommundirektören, bestående av säkerhetsskyddschef och tre medarbetare DPO, CISO och GDPR-strateg. Enheten är oberoende av övriga verksamheter och kontrollerar hur nämnder, styrelser och verksamheter inom kommunen och de kommunala bolagen efterlever lagstiftning, interna regelverk och etiska förhållningssätt inom områdena säkerhetsskydd, informationssäkerhet och dataskydd. Enheten utgör också ett stöd för kommunledning, nämnder, styrelser och verksamheter i kommunens olika förvaltningar och bolag.

Personal

Personalavdelningen har en central roll i genomförandet av kommunstyrelsens ambitioner inom det personalpolitiska området och har Luleå kommuns samlade arbetsgivaransvar. Arbetet sker via styrning, samordning och utveckling av övergripande HR-processer. Avdelningen erbjuder rådgivning och stöd via specialistkompetenser till förvaltningar och i viss mån även till kommunala bolag. Avdelningen skapar grundförutsättningar för ett gott medarbetarskap och ett gott ledarskap i Luleå kommun, i syfte att skapa kundnytta för verksamheterna.

Inom personalavdelningen finns enheten Kommunhälsan.

Demokrati och samhälle

Demokrati & samhälle har ansvar för att säkra ett hållbart Luleå, där demokrati, delaktighet och förtroende för kommunal verksamhet ingår. Avdelningen jobbar brett, med såväl översiktsplan och mål i strategisk plan och budget, som med att säkra öppenhet och medborgarnas delaktighet genom kansli och kommunikationsenhet. Demokrati & samhälle har också i uppdrag att följa upp samhällets utveckling och att driva en strategisk samhällsplanering.

Inom avdelningen Demokrati & samhälle finns tre enheter: kansli, samhällsutveckling, samhällsskydd och kommunikation.

Planering och analys

Avdelningen har ansvar för styrning och ledning, hantera inköp och ekonomi. Det innefattar bland annat kommungemensam budget och mål för tillväxt och hållbar utveckling, att verka för ständiga förbättringar och sköta intern kontroll.

Vi har två enheter:

Inköpsenheten genomför upphandlingar, följer upp avtal samt ansvarar för processen att hantera inköp av varor och tjänster.

Ekonomienheten ansvarar för samordning och utveckling av ekonomistyrning inom Luleå kommunkoncern. Enhetens uppdrag är fokuserat mot budget, uppföljning samt internbanken. I uppdraget ingår också att ge hela kommunkoncernen service och konsultativt stöd inom områdena planering, budgetering, analys och finansiering.

Service och support

Service & support samordnar och utvecklar verksamheter som kan bedrivas tillsammans inom kommunkoncernen och med andra kommuner. Våra nuvarande verksamheter:

Kundcenter ger information och service till medborgare, företagare och andra kunder i kommunala ärenden via besök, telefon, e-post och andra kanaler.

Överförmyndarexpeditionen har till huvuduppgift att tillsätta och utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Inom enheten ingår även konsumentvägledning och skuldrådgivning. Överförmyndarverksamheten hanteras av överförmyndarnämnden.

Lönecenter, Ekonomicenter och Internservice effektiviserar vår interna administration och service. Genom att arbeta tillsammans med andra kan vi samordna de övergripande behoven, skapa volymfördelar och kostnadseffektivitet inom Luleå kommunkoncern.

Innovation och utveckling

Avdelningen har ansvar eller delansvar för processerna kring att driva på och samordna innovation och utveckling, därav

 • Utveckla och samordna kommungemensam innovationsplattform
 • Samordna kommungemensamma projekt
 • Processleda och ge metodstöd i utvecklingsarbete
 • Driva och samordna digital utveckling
 • Styra, utveckla och förvalta IT.

Inom avdelningen Innovation & utveckling finns tre enheter:

 • IT-drift
 • IT-utveckling & förvaltning
 • Digital utveckling.

Sidan uppdaterades den 16 december 2020