Ärenden vid kommunstyrelsens arbetsutskott 8 maj

Luleå kommun ska finansiera en tv-sänd Julkonsert med 400 000 kronor och ska även underteckna en avsiktsförklaring om jämställd industri. Det är några av de ärenden som kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade vid dagens sammanträde i Luleå. Utskottet behandlade totalt 19 ärenden.

Avsiktsförklaring gällande jämställd industri

Luleå kommun väljer att underteckna en avsiktsförklaring för jämställd industri - en överenskommelse framtagen av länsstyrelsen i Norrbotten och Västerbotten, industri, kommuner, region och myndigheter i länen. Syftet är en gemensam kraftsamling för frågor om jämställdhet i den pågående samhällsomvandlingen kring industrins gröna omställning.

Förfrågan om finansiering av evenemang Julkonsert "Strålande Jul"

Luleå Kommun har blivit erbjudna att åter stå värd för årets traditionella julkonsert som sänds i TV4 på julafton. Julkonserten som spelades in i Luleå 2021 slog tittarrekord (680 000) både vid sändning samt efterföljande Play TV. Styrgruppen för evenemang ser stora fördelar med arrangemanget, bland annat att det synliggör varumärket Luleå i nationell TV på bästa sändningstid.

Utskottet ställde sig bakom förslaget, att finansiera Julkonsert TV4 med 400 000 kronor. Medel anvisas från anslaget för evenemang.

Förslag om godkännande av Utvecklingsplan Porsön för granskningsutställning

Kommunfullmäktige beslutade i april 2017 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för Porsön. Syftet med planen är att ange inriktningen för stadsdelens långsiktiga utveckling. Den ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön, naturmiljöer och vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras.

Planförslaget ställdes ut för samråd i november-januari 2022. Efter samrådet har planförslaget bearbetats och kompletterats inför granskning. Utskottet ställer sig bakom förslaget, att godkänna en ny granskningsutställning av utvecklingsplanen. Ärendet ska vidare till kommunstyrelsen för beslut.

Bland övriga ärenden

  • KPMG:S granskning av Luleå kommuns arbete med offentlighetsprincipen
  • Godkännande av finansiering evenemang Battle of Bothnia i Luleå med 40 000 kronor

Se föredragningslista Länk till annan webbplats.

Kontaktperson:

Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande, 073 051 87 92

Sidan uppdaterades den 8 maj 2023