Luleå kommun får riva hus på Östermalm

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja Luleå kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, rivningslov för hus på fastigheten Rönnen på Östermalm.

Rivningen gäller ett flerbostadshus med två lägenheter och två tillhörande komplementbyggnader som består av garage/förråd och ett förråd för avfallshantering.

Byggnaderna bedöms vara i dåligt skick och kostnaderna för att renovera dem bedöms höga. Fastigheten ligger inom kulturhistorisk värdefull miljö och skulle därför kunna skyddas mot rivning men en bedömning är även att de inte har ett tillräckligt högt kulturhistoriskt värde för att bevaras.

Avdelning miljö och bygg bedömer att den värdefulla kulturmiljön inte kommer att påverkas negativt av en rivning av nu aktuella byggnader.

Sidan uppdaterades den 8 maj 2023