Miljöfarlig verksamhet

Planerar du att starta en miljöfarlig verksamhet? Då krävs en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden eller i vissa fall ett tillstånd från länsstyrelsen. För de mest harmlösa anläggningarna krävs varken anmälan eller tillstånd. Om du är osäker på vad som gäller för dig så kontakta oss på stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning miljö och bygg.

Vad är en miljöfarlig verksamhet?

Miljöfarlig verksamhet definieras enligt miljöbalken på följande sätt:

Med miljöfarlig verksamhet avses:
1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten,
2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten, eller
3. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande.

Det ställs en hel del krav på miljöfarliga verksamheter, bl a ska företag som är tillståndspliktiga enligt miljöbalken lämna in en miljörapport och alla företag ska bedriva egenkontroll.

Stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning miljö och byggs roll

Stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning miljö och bygg på Luleå kommun är den myndighet vars uppdrag är att kontrollera att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken följs. Avdelningen ska dessutom, genom rådgivning, information och liknande verksamhet, skapa förutsättningar för att balkens mål ska kunna tillgodoses.

Att anmäla miljöfarlig verksamhet

Vi har tagit fram en broschyr som beskriver vad som ska ingå i en anmälan Pdf, 230.2 kB, öppnas i nytt fönster..

Använd våra e-tjänster för att anmäla din verksamhet

Sidan uppdaterades den 4 januari 2023