Turbåt i Luleå skärgård

Foto: Turbåt, Luleå skärgård, Alf-Arne Harjo

Muddringsprojekt Luleå skärgård

Luleå kommun planerar att muddra sundet, nuvarande båtled, mellan Småskär och Mjoön. Syftet med muddringen är att förkorta turbåtstrafikens transportsträcka mellan Småskär och Brändöskär för att på så sätt minska turbåtstrafikens totala restid samt dess utsläpp till luft och vatten.

Muddringen syftar även till att skapa trygg och säker passage för fritidsbåtar och andra verksamma i skärgården. Muddringen är en del av kommunens arbete för en hållbar utveckling mot en tillgänglig och attraktiv skärgård för boende, näringsliv och det rörliga friluftslivet.

Detaljerat samrådsunderlag

Läs det detaljerade samrådsunderlaget här. Pdf, 1.8 MB.

Kontakta oss om du önskar få hela samrådsunderlaget skickat till dig.

Inbjudan till samråd enligt 6 kap. miljöbalken

OBS! Avgränsningssamrådet avslutades 14 mars

Inbjudan till samråd enligt 6 kap. miljöbalken: Planerad muddring av sundet mellan Småskär och Mjoön.

Luleå kommun bjuder härmed in till avgränsningssamråd inför ansökan om tillstånd, enligt 11 kap. miljöbalken, gällande muddring av sundet mellan Småskär och Mjoön i Luleå skärgård.

Samrådsperioden är mellan den 3 februari till 14 mars 2022.

Syftet med avgränsningssamrådet är att koncentrera miljöbedömningen på de miljöaspekter som är mest relevanta för den aktuella muddringen så att miljökonsekvensbeskrivningen kan utgöra ett ändamålsenligt beslutsunderlag till Mark- och miljödomstolens prövning.

Dina synpunkter kommer att kunna påverka vilka undersökningar vi ska genomföra i sommar och vilka frågeställningar som behöver inkluderas i kommande miljökonsekvensbeskrivning. Samrådet syftar även till att skapa transparens i ansökningsprocessen så att du och andra har möjlighet att få information om den planerade verksamheten, ställa frågor och lämna synpunkter så att vi på bästa sätt ska kunna ta hänsyn till det som är viktigt för de som skulle kunna påverkas, positivt eller negativt, av verksamheten.

De synpunkter du lämnar in kommer att ingå i en samrådsredogörelse. Namn och andra personuppgifter kommer inte att finnas med i de dokument som blir tillgängliga digitalt. Samrådsredogörelsen kommer att lämnas tillsammans med den miljökonsekvensbeskrivning som ingår i den ansökan om tillstånd som vi kommer att lämna in.

Efter att ansökan om tillstånd lämnats till mark- och miljödomstolen i Umeå kommer du åter få möjlighet att lämna synpunkter på hela ansökan. Detta sker då domstolen har kungjort ansökan och synpunkterna lämnas till domstolen. Detta kommer troligen att ske under andra halvåret 2022.

Sändlista för inbjudan till samråd finns här. Pdf, 117.9 kB.

Karta översiktsbild Mjoön och Småskär muddringsplats och tre alternativ för deponering av muddermassor

Karta 1. Planerat muddringsområde (markerat med röda och gröna punkter) och tre alternativa platser för deponering av muddermassor (markerat med tre större röda punkter). Gröna linjer: gräns naturreservat.

Rutt för turbåtstrafiken idag

Karta 2. Rutt för turbåtstrafiken idag, ca 12 km.

Planerad rutt för turbåtstrafiken efter muddring

Karta 3. Planerad rutt för turbåtstrafiken efter muddring, ca 5 km.

Om du vill ställa frågor eller lämna synpunkter

OBS! Avgränsningssamrådet avslutades 14 mars

Vi önskar era skriftliga synpunkter skickade till oss och märkt med KFF 2022/53 senast 14 mars 2022.

Svar skickas per e-post till registrator kulturochfritid@lulea.se

eller per post till
Kultur- och fritidsförvaltningen
971 79 LULEÅ

Kontaktperson för frågor: Helena Holm, e-post: helena.holm@lulea.se

Läs mer om Luleå skärgård här.

Sidan uppdaterades den 1 november 2022