Utfartsbidrag enskilda vägar

De enskilda vägarna är ett viktigt komplement till de allmänna vägarna för framkomlighet och tillgänglighet i hela landet. Luleå kommun ger ett kommunalt bidrag, ett så kallat utfartsbidrag till underhållskostnad för enskild väg till privatpersoner och gemensamhetsanläggningar (vägförening eller vägsamfällighet som bildats via Lantmäteriförrättning).

Det kommunala bidraget är till för att täcka en del av kostnaden för barmarks- och vinterväghåll.

Utförlig information finns nedan under; "Bestämmelser utfartsbidrag enskilda vägar".

Kontakt:

Kundcenter: 0920-45 30 00
Annica Brännmark, 0920-45 32 06

Bestämmelser utfartsbidrag enskilda vägar

För att bli beviljad kommunalt bidrag till underhållskostnad för enskild utfartsväg gäller följande bestämmelser enligt beslut i kommunfullmäktige. Kommunalt bidrag utgår i enlighet med kommunfullmäktiges beslut för 2015 och framåt.

Bidraget är sex kr per meter väg och år under förutsättning att väglängden är minst 100 meter vid en intressent samt minst 200 meter vid fler än en intressent.

  • Väglängden skall mätas från entré till vägkant där anslutning sker till allmän väg eller annan väg.
  • Minst en intressent skall vara boende vid vägen året om och väglängden från allmän eller annan väg till entrén ska vara minst 100 meter.
  • För att bidrag skall kunna betalas ut måste vägen underhållas på sådant sätt att trafik med bil kan ske hela året.
  • Bidrag utgår inte till fastighet som taxerats såsom fritidsfastighet eller då permanent bostad ligger inom planlagt fritidsområde. Bidrag utgår i sistnämnda fallet om den permanenta bostaden funnits före planläggningen.
  • Väg med bidrag får inte stängas för trafik för allmänheten utan kommunens godkännande.
  • Bidrag utbetalas årsvis i efterskott.

Vid ny- eller ombyggnad

Vid ny- eller ombyggnad kan kommunalt bidrag utgå med 23% av den beräknade kostnaden. Kostnadsberäkning och arbetsbeskrivning ska upprättas av kommunen, som även ska utföra avsyning när arbetet är klart.

Bidraget utbetalas så snart vägen avsynats och godkänts. Förutsättning för att bidraget ska utgå är att vägen uppfyller krav för erhållande av kommunalt underhållsbidrag.

Sidan uppdaterades den 12 januari 2023