Visioner: I norr

Hur kan det upplevda avståndet mellan Luleå och Boden överbryggas? Den frågan har några av Sveriges främsta arkitekter, konstnärer och designers fördjupat sig i. Fyra team har valts ut för att visualisera framtidens livsmiljöer i Luleå och Boden. Här kan du läsa om vad de kommit fram till. Välkommen på en hisnande resa där allt är möjligt!

Hur ska vi minska avståndet mellan Luleå och Boden? Svaret är till synes både enkelt och komplext. Vi kan se frågan i närbild utifrån det angränsande lokalsamhället eller ta på oss de större glasögonen och se området som en del i den arktiska cirkeln. Klart är att vi måste vara beredd på att ändra vårt sätt att uppfatta perspektiven. Att vara beredd på att våga vara modiga och se bortom det vi känner till. Att skapa nya boende- och livsmiljöer som gynnar tillväxt men också tar tillvara den lokala kulturen och naturvärdena.

Vi har den gröna omställningen och de nya industrietableringarna att anpassa oss till. Och de etableringarna måste också visa hänsyn till kulturlivet, civilsamhället och lokalsamhället på ett effektivt men varsamt sätt.

Utlysningen är inspirerat av EU-initiativet New European Bauhaus, som går ut på att uppmuntra arkitekter, designers, ingenjörer, kreatörer, konstnärer, forskare, studenter och andra att ta sig an utmaningen att skapa vackra, hållbara och inkluderande livsmiljöer.

”Visioner: i norr” är ett första steg i en satsning på att engagera många i omställningen av vårt samhälle. Skissarbetet handlar om att på ett visionärt, konkret och lokalt förankrat sätt visa vägen till nydanande livsmiljöer som värnar om människa och miljö.

Det är bland annat satsningar på grön industri i flera av kommunerna som gör att de är intressanta och potentiella internationella förebilder när det gäller klimatomställningen och skapandet av attraktiva livsmiljöer.

”Visioner: i norr” finansieras av Vinnova och Formas genom bidrag till finansiering om totalt 300 000 kr per team. Resultatet, som redovisas 1 juni 2022, kommer att användas i kommunernas strategiska planering och spridas till andra aktörer inom det stora internationella EU-nätverket kring New European Bauhaus.

Bakom utlysningen Visioner: i norr står

Användarrättigheter

© Samtliga presentationer ägs av arrangören, myndigheterna i Rådet för hållbara städer tillsammans med kommunerna och respektive team. Kotakta dem för användning av materialet.

Ägande, nyttjande- och upphovsrätt, förutsättningar för inlämnat material
Arrangören innehar den materiella äganderätten till förslagen, och har rätt att använda förslag, helt eller delvis, som underlag i det fortsatta utredningsarbetet. Förslagsställare innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till sina förslag. Förslagsställare äger ej rätt att publicera eller på annat sätt offentliggöra sitt förslag utan godkännande av arrangören.

Utställningar

RUM FÖR EGENMAKT
Ett mikrosystem för många möjliga framtider

Städerna Boden och Luleå är formade av det system som teknikhistorikern Staffan Hansson har kallat ”Norrbottens teknologiska megasystem”: hamnarna i Luleå och Narvik, järnmalmsgruvorna i malmfälten, Malmbanan, Bodens fästning, och Porjus kraftstation i Luleälven.

Vilka system bygger vi idag när samhället står inför förändringar? Det kommer att påverka medborgarnas möjlighet att föreställa sig olika framtider. I förlängningen också beslutet om de ska bo, återvända till eller stanna kvar i regionen eller inte.

En bild på flera vägskyltar på en stolpe

Teknikhistorikern Thomas P. Hughes har skrivit att megasystemen mekaniserade och systematiserade livet. Problemet med det var att man då offrade ”det organiska och det spontana i ordningens, systemens och kontrollens namn”. Vi ser att den framtida utveckling av Boden som tar sin utgångspunkt i flera mikrosystem, parallella med de befintliga, som
ett system som tillför något organiskt och spontant.

Staffan Hansson menar i sin tur att detta system kom att prägla ”det som skulle kunna betecknas som människors mentala karta”. Det kan förstå som deras upplevda makt, deras relationer, identitet och livsval. De mikrosystem vi föreslår hoppas vi kan prägla “den mentala kartan”, föreställningen om flera möjliga framtider, den upplevda makten och identiteten.

Det vi skulle kunna kalla för deras förväntanshorisonter. Mikrosystemet ska vara byggnader och infrastruktur som växer ur Bodensarnas erfarenheter och drivkrafter samt platsens förutsättningar och unika historia. Mikrosystemet utgår från Ragnar Thoursies ord: “en
öppen stad ej en befästad bygger vi gemensamt”. Också om det etableras i en tidigare befästad stad.

Det här systemet ska förstärka sådant som redan finns och görs, det ska förvaltas och byggas av det offentliga och vara en del av samhällets närvaro i kommunerna, förutsägbart som all infrastruktur, pålitlig. Det kan förstärkas av den ekonomi som kommer med nya etableringar, men har som mål att fungera både utan att investeringarna kommer eller om de skulle försvinna.

Bodens fästning utvecklas till allmän park

Bodens fästning utvecklas till allmän park

Vi kallar vår vision för Rum för egenmakt

Vi kallar vår vision för Rum för egenmakt - Det har fått rumslig gestalt i fem idéförslag:

  • Lule älvdal - möte mellan vatten och land
  • Råne älvdal - ödehus som resurs
  • Bodens fästning utvecklas till allmän park
  • Bodens förtätning börjar med mötesplatser
  • Konsten och enprocentsregeln

TEAM HALLEMARHEJDELIND

Veronica Hejdelind, vd HallemarHejdelind
Dan Hallemar, landskapsarkitekt och skribent
Mariano Tellechea, arkitekt
Carmen Izquierdo, arkitekt
Johannes Samuelsson, konstnär
Ida-Maria Classon Frangos, stadsplanerare

Presskontakt för team HallemarHejdelind

Veronica Hejdelind, HallemarHejdelind, 073 072 72 74

HallemarHejdelind - presentation

The desired path - en berättelse om ett kulturellt mikrosystem

Team Fieldstudio – The desired path

Ett kulturellt mikrosystem – kontinuerligt syrsande, ett nätverk av nästan omärkbara utbyten som lagrar minnen och formar identiteter.

Sammanfattning

Den gröna industrialiseringen ritar om landskapet och en oro föds att det går för fort, att identitet och minnen förändras utan tid till eftertanke. Svårare att placera in sig själv i ett narrativ – en kollektiv historia på en avgränsad plats. I en tid av identitetens förtunning krävs fästen för byggandet av samhörighet.

Genom att vända blicken, bortom det upplevda avståndet mellan Boden och Luleå, finner vi oss bland andra analogier. Under det större paraplyet, arktiska cirkeln. En handsträckning bortom Norrbotten finns samhällen på samma breddgrad med liknande perspektiv och problematik.

Från tyskan lånar vi ordet Hinterland för att förstå området bortom staden och de teknologiska systemen. Här hittar vi en tvärkultur. Byaföreningar, bagarstugor, fotbollslag och kulturföreningar. En rörelse i skuggan när fokuset läggs på storskaliga satsningar.

Norrbottens teknologiska megasystem har en statistik och sublim närvaro. Vi letar oss bort till motsatsen och hittar ett system som är föränderligt, mobilt och formaterat av användarna. Vi kallar det ett kulturellt mikrosystem.

Vi vill se en investering i det systemet. En infrastruktur för kulturen som sträcker sig över upplevda och verkliga gränser. Med fler mötesplatser för det fria kulturlivet, civilsamhället och lokalsamhället. En ny dialog mellan det fria kulturlivet och teknologi/industri. En lokal valuta som skapar en social infrastruktur och organiserar våra individuella insatser och uttag – våra gemensamma resurser.

Vi pratar om ett nytt förhållningssätt, ett kulturellt skifte. Genom att motstå uppdelningen urbanitet/landsbygd och teknologi/kultur vill vi uppmana till att se framtidens livsmiljöer som ett decentraliserat nätverk av olika identiteter och uttryck, som skapar motståndskraft inför politiska och ekonomiska förändringar. Ett nätverk som formulerar frågorna och svaren i gemenskap.

Team Luleå: Fieldstudio

Hildegun Varhelyi, Varhelyi+Varhelyi/SLU
Isabelle Sahba, arkitekt/konstnär
Michaela Frycklund, Umeå konsthögskola
Eliot Axelsson, formgivare/BOSMAN.XYZ.
Shueyb Abshir Mohamed, Luleå tekniska universitet
David Varhelyi, Umeå konsthögskola
Maryan Abshir Mohamed, Luleå tekniska universitet

Presskontakt för team Fieldstudio:

Michaela Frycklund, Umeå konsthögskola, 0702471012

Team Fieldstudio - presentation

Visioner i:Boden - Framtiden är att samsas

Motto: Framtiden är att samsas

​​Vår vision utgår från Bodens kommuns natur, dess invånare och byggnader som främsta resurs för att hantera utvecklingen som står för dörren. Industrins omställning innebär fantastiska möjligheter men kommer också kräva stora resurser i en framtid där tillgången till dessa resurser kommer bli alltmer knapp och där vi alla behöver minska vårt fotavtryck.

Illustration över ett stadstorg

Gemensamma rum

Vårt förslag är därför att inom det redan byggda addera en delad struktur av gemensamma rum, mellan det privata och det offentliga. En struktur och byggd miljö som ger alla Bodensare och Lulebor möjlighet att delta och bidra i omställningen, och som fördelar våra gemensamma resurser mer jämlikt. Det innebär ett synsätt som förflyttar fokus från två enskilda noders relation till hela kommunens nätverk och relationer. Visionen kan också sänka klimatavtrycket per person, trots att invånarna blir fler.

Illustration över en gatubild

Omställning ger nya möjligheter

Redan idag finns en rad lokala initiativ och en kommunal planering som kan visa vägen för hur omställningen inte blir en begränsning utan en möjlighet till något mycket större. Här finns både erfarenheter och kunskap att hantera den positiva kris som kommunerna står inför – en möjlighet att utifrån omställningens ekonomiska och tekniska potential skapa helt nya värden för samhället i stort.

Gunnarsbyn visar vägen - Återuppväckta ödehus bidrar till en gemensam framtid längs Råne älv

Tecknad illustration över en lantlig miljö

Team TIP++ Theory in practice

Anna Sundman, Theory Into Practice (TIP)
David Väyrynen, frilans/egen firma
Magnus Björkman, TIP
Nils Björling, Chalmers ACE
Nils Borg, Borg & co
Veronika Borg, Borg & co

Presskontakt team TIP++

Magnus Björkman, TIP++, 073 647 65 94

Team TIP++ Theory in practice - presentation

Visioner i:Luleå - Norr är hemma för mig

Norr är hemma för mig

Bothniadalen: en konstellation av naturcentrerade rurbana livsmiljöer

Tecknad illustration av en stad

VISION BOTHNIADALEN

Hela Bothniadalens funktioner och olika intensiteter kommer likt historien att blandas. Hur ser det ut när natur, ruralitet, industrier och urbanitet blandas och tar steget in i den gröna ekonomin?
Hur ser delad invånartillhörighet ut?
Vem är egentligan lokal?
Kanske är vi alla multilokala?
Är arkitekturen mobil?
Har den fått hjul, drönarvingar, nedmonterbarhet, flexibilitet eller lyfter den likt en zeppelinare?
Hur ser det demokratiska, inkluderande och tillgängliga samhället i norr ut?
Ger det ytterligare investe-ringsalternativ/skalor som passar fler målgrupper?
Blir trafiken självklar och trygg likt ”luften vi andas” med prioritering av sårbara barn, äldre och funktionsnedsatta?
Hur stärker vi ett agilt styre som kan ta sig an alla platser ännu mer effektivt?

Vi vill utveckla det existerande med resiliens in i framtiden, så att anledningarna till att invånare väljer att identifiera sig med platsen och leva här på kort eller längre tid stärks.

Bild på tecknad ren mot siluetten av Luleå

Team Luleå: Nordic Future


Björn Ekelund, Warm in the Winter
Nisse Örnberg, Warm in the Winter
Erik Giudice, Erik Giudice Architects
Gustav Magnusson, Erik Giudice Architects
Christina Eneris, AFRY
Camilla Fransson, AFRY
Lia Ghilardi, Lia Ghilardi/Univeristy College London
Lisa Torell, Lisa Torell

Presskontakt för team Nordic Future

Björn Ekelund, Warm in the Winter, 070 334 77 39

Nordic Future - presentation

Sidan uppdaterades den 17 november 2023