Underrättelse om granskning: Förslag till detaljplan för del av centrum, del av innerstaden 2:1, Landsgatan. SBF 2022/228

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för del av fastighet Innerstaden 2:1 (2022-02-14 § 22). Detaljplanens huvudsakliga syfte är att pröva förutsättningarna för ny bostadsbebyggelse i Luleå centrum vid korsningen av Kungsgatan och Gammelstadsvägen. Planområdet ligger inom den kommunala fastigheten Innerstaden 2:1 och utgör en yta om cirka 3000 m2 (0,3 ha). Planområdet avgränsas i norr av Gammelstadsvägen, i söder av Kvarteret Hjorten, i väster av Kungsgatan och i öst av kvarteret Älgen. Idag är markytan med planområdet planlagt som allmän plats för park eller plantering samt allmän plats för gata eller torg, enligt gällande detaljplan A414. I planförslaget medges uppförandet av ny flerbostadsbebyggelse motsvarande 5-7 våningar inom kvartersmark för bostäder. En markyta i planområdets östra del som angränsar mot kvarteret Älgen planläggs som allmän plats (PARK) och syftar till att bland annat möjliggöra plantering och tillskapande av nytt gång- och cykelstråk som ansluter mellan Gammelstadsvägen och Charlottendal.

Detaljplanen bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan (2021). Detaljplanen handläggs enligt regler för utökat förfarande (Plan- och bygglagen, 2010:900) och beslut om antagande tas av kommunfullmäktige. Utökat förfarande används då planförslaget bedöms kunna vara av allmänt intresse.

Detaljplanen kommer visas för granskning från 2023-03-30 till 2023-04-24 på följande platser:
• Luleå kommuns hemsida: www.lulea.se/planer
• Stadsbyggnadsförvaltningen, Bangårdsgatan 12, Södra hamn, i receptionen.
• Stadsbiblioteket, Kulturens hus, Skeppsbrogatan 17

I utställningslokaler och på websidan finns planhandlingarna och tillhörande utredningar. Under granskningsperioden kan berörda lämna synpunkter på planförslaget. Har ni inte möjlighet att ta del av informationen via webbsidan eller i utställningslokalerna så kan vi skicka en utskrift till er. Kostnader för utskrift kan tillkomma. Hör i så fall av er via telefon till sektion plan (kommunväxel 0920-45 30 00) eller via e-post (stadsbyggnadsforvaltningen@lulea.se).

Synpunkter på detaljplanen skickas till:
Luleå kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelning stadsplanering & infrastrukturdrift
Sektion plan
Bangårdsgatan 12
972 35 Luleå

Eller till e-post: stadsbyggnadsforvaltningen@lulea.se

Ange tydligt namn och adress i skrivelsen. Senast 2023-04-24 vill vi ha din skrivelse.
Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast 2023-04-24 kan förlora rätten att
senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

/Stadsbyggnadsförvaltningen