Påverka din kommun

Du som bor och driver verksamhet i Luleå kommun ska ha möjlighet till inflytande och delaktighet i utvecklingen av vårt samhälle. En kommun påverkas av saker som händer både här lokalt hos oss i Luleå och också nationellt och globalt, något som i många fall kan innebära en utmaning och att kommunen måste hantera komplicerade och komplexa frågor. I dessa frågor kan du som medborgare med ditt engagemang och din kompetens ibland kanske vara en del av lösningen. På den här sidan hittar du information om några av de sätt som du kan påverka din kommun på.

Luleå kommun arbetar aktivt med att öka medborgarnas delaktighet och inflytande på olika sätt. En förbättrad delaktighet skapar förutsättningar för medborgarna att vara delaktiga i samhällsutvecklingen och känna tillit till att den lokala demokratin fungerar. Luleåborna ska vara delaktiga i beslut som påverkar deras liv och vardag.

Några exempel på hur kommunen ska arbeta med delaktighet och inflytande för medborgarna:

  • det ska vara lätt och enkelt att ta del av information, handlingar och beslut,
  • det ska vara lätt och enkelt att ställa frågor och att lämna synpunkter till både förtroendevalda och tjänstepersoner,
  • det ska finnas ett systematiskt och samordnat arbete som tar med medborgarnas synpunkter tidigt i arbetet med frågor som rör samhällets utveckling,
  • det ska finnas olika former av dialog för medborgare att påverka och ha inflytande, anpassade till bland annat målgruppernas förutsättningar,
  • det ska vara tydligt i vilket syfte en aktivitet genomförs, till vilken grad det går att påverka utvecklingen och hur synpunkter och förslag kommer att tas om hand,
  • kommunen ska återkoppla till medborgare som lämnat synpunkter och det ska också göras tillgängliga för samtliga medborgare,
  • rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner ska vara tydlig. När förtroendevalda deltar gör dom det som politiska företrädare för sin nämnd eller styrelse med fokus på att lyssna och sätta medborgarna i centrum.

Luleåförslaget

Luleåförslaget är en tjänst där du kan påverka Luleå kommuns utveckling. Alla privatpersoner kan lämna förslag genom att logga in och beskriva vad du vill att kommunen ska göra för att förbättras eller utvecklas.

Medborgardialog

I en medborgardialog har du möjlighet att dela med dig av dina idéer och tankar till dem som styr och leder kommunens verksamheter. Medborgardialogens ämne, syfte och förväntade resultat skiljer sig åt från gång till gång - från att politiker och tjänstepersoner lyssnar och samlar in dina synpunkter, till att du får vara med och påverka beslut på ett konkret sätt.

Detaljplaner – lämna din synpunkt

Du som invånare eller du som har verksamhet i Luleå kommun kan påverka vad och hur det byggs genom att delta i samråd och lämna synpunkter på pågående detaljplaner.

Luleå Framtidsforum

För att lyckas med den pågående samhällsomställningen krävs engagemang av både invånare och andra aktörer i samhället. Luleå Framtidsforum är en ny och innovativ metod för att samla in invånarnas perspektiv och tillvarata samhällets samlade kompetens i svåra och komplexa frågor.

Kommunala råd

I Luleå kommun finns fyra kommunala råd med syfte att främja dialog och ömsesidigt informations- och kunskapsutbyte mellan Luleå kommuns beslutsfattare och den målgrupp respektive råd representerar. De kommunala råden är invandrarrådet, landsbygdsrådet, pensionärsrådet och tillgänglighetsrådet.

Nationella minoriteter

Luleå kommun har ett ansvar att främja de nationella minoritetsspråken, sprida information och se till att alla som tillhör de nationella minoriteterna får möjlighet till delaktighet och inflytande i frågor som berör dem. Att tillvarata de nationella minoriteternas rättigheter är en del av kommunens arbete för social hållbarhet.

Kontakta en politiker

Luleå kommuns högsta beslutande organ är kommunfullmäktige. Här hittar du kontaktuppgifter till politiker i Luleå kommuns fullmäktige och nämnder.

Överklaga beslut

Är du inte nöjd med ett beslut som Luleå kommun tagit kan du överklaga till Förvaltningsrätten eller länsstyrelsen.

Trygghetsvandringar

För att utveckla tryggheten i bostadsområden genomförs emellanåt vandringar där man inventerar vilka platser som upplevs trygga och otrygga. För att samla in fler synpunkter kring områden där en trygghetsvandring ska genomföras används ibland en karttjänst där boende kan markera trygga och otrygga platser. Synpunkterna som samlas in bildar underlag för att identifiera vad som kan göras för att utveckla området.


Inflytande för elever och föräldrar

Att arbeta demokratiskt betyder att alla barn, elever, föräldrar och personal som vistas i skolan ska ha inflytande. Det innebär ett ständigt pågående samtal om vad som görs och varför, och där alla ska känna sig delaktiga och att de har möjligheter att påverka.


Klagomål mot kommunal utbildning

Har du klagomål på förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan eller gymnasieskolan? Då vill vi veta det. Dina synpunkter är viktiga i vårt fortsatta förbättringsarbete.


Påverka fritiden för dig själv och andra unga

Du som är mellan 13-20 år har möjlighet att påverka fritiden för dig själv och andra unga. Luleå kommun ger stöd till stora och små projekt som unga själva tar initiativet till. Det kan handla om att fördjupa sig i ett intresse, uppleva något nytt eller arrangera något för andra unga.

Synpunkter på service

För att utveckla kvaliteten i våra tjänster har Luleå kommun servicedeklarationer. En servicedeklaration förtydligar kommunens insats och är både ett löfte och en upplysning om vad du som medborgare/kund kan förvänta dig av kommunen. Lämna din synpunkt på kommunens service i någon form genom att klicka på länken nedan.

Felanmälan

Genom våra e-tjänster kan du anmäla fel till kommunens verksamheter och till våra bolag. Det kan bland annat gälla gator, belysning och trafikanordningar eller våra fastigheter, anläggningar och parker.

Sidan uppdaterades den 27 maj 2024