Underrättelse om Granskning:

Ändring av detaljplan för del av Kronan
del av Kronan 1:1, Kronan 1:5 och Logementet 1

SBF2023-448

År 2017 togs den första detaljplanen för Kronandalen fram, sedan dess har
detaljplanen i delar ersatts samt i sin helhet ändrats ett antal gånger. Denna
detaljplan berör Fastigheten Vandraren 1 som ligger i anslutning till
Kronandalens östra entré, enligt markering i kartan ovan.

Gällande detaljplan reglerar att fastigheten får bebyggas med Parkeringshus till en
byggnadsarea som motsvarar 65 % av fastighetens area. Det har under
detaljplanens genomförande visat sig att den byggbara arean är för liten i
relation till de omgivande kvarterens parkeringsbehov.
Detaljplanens huvudsakliga syfte är att justera regleringen av
utnyttjandegrad så att den inte berör de kvarter där enbart användningen parkeringshus (P1) medges.

Detaljplanen handlades fram till och med samråd enligt reglerna för begränsat standardförfarande. Efter samråd byttes förfarande till standardförfarande.

Här befinner vi oss i planprocessen

Planförslaget visas för granskning: fr o m 2023-05-31 t o m 2023-06-14 i följande lokaler:
Stadsbyggnadsförvaltningen, receptionen Bangårdsgatan 12
Och på lulea.se/planer Länk till annan webbplats.

Har ni inte möjlighet att ta del av informationen via webbsidan eller på Bangårdsgatan 12 så kan vi skicka utskrift till er. Hör i så fall av er via telefon eller mail.

Synpunkter på detaljplanen skickas till: Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning stadsplanering & infrastrukturdrift, sektion plan, Bangårdsgatan 12, 972 35 Luleå.

E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@lulea.se

Ange tydligt namn och adress i skrivelsen.Senast 2023-06-14 vill vi ha din skrivelse.