Underättelse om granskning: Förslag till detaljplan för del av Mjölkudden 3:42 och Pontonen 2. SBF 2021/444

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till ny detaljplan för del av fastighet Mjölkudden 3:42 och Pontonen 2. En markanvisningstävling för planområdet har genomförts och det vinnande förslaget arbetas vidare med i detaljplanen.

Planens huvudsakliga syfte är att pröva förutsättningar för bostäder, kontor, och centrumverksamhet inom delar av fastigheten Mjölkudden 3:42 och Pontonen 2. Planens syfte är även att säkerställa gång- och cykelväg, bevarande av värdefulla träd och befintlig stenmur. Området avgränsas i norr och öst av Bodenvägen samt Mjölkuddsrondellen, i söder av Mjölkuddsvägen och i väster av villabebyggelse.

Gällande detaljplaner för del av Mjölkudden 3:42 medger gata eller torg samt park eller plantering. Gällande plan för Pontonen 2 medger fristående hus i en våning.

Detaljplanen bedöms vara förenlig med intentionerna i gällande översiktsplan. Ett detaljplaneprogram för Mjölkudden centrum är framtagen 2020 och används som underlag i planarbetet. Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för standardförfarande och antas av Kommunstyrelsen

Här befinner vi oss i planprocessen

Planförslaget med tillhörande underlag visas för granskning från 2023-10-11 till 2023-10-31 på följande platser:

  • Luleå kommuns hemsida: www.lulea.se/planer
  • Stadsbyggnadsförvaltningen, Bangårdsgatan 12, Södra hamn, i receptionen.

Har ni inte möjlighet att ta del av informationen via webbsidan eller på någon av lokalerna så kan vi skicka utskrift till er, mot en kostnad. Hör i så fall av er via telefon till sektion plan (kommunväxel 0920-45 30 00) eller via e-post (stadsbyggnadsforvaltningen@lulea.se).

Lämna synpunkter
Vi vill ha din skrivelse senast 2023-10-31. Ange diarienummer SBF2021/444 samt fullständigt namn och adress i skrivelsen. Observera att den som inte har lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Synpunkter på detaljplanen skickas till:

Luleå kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelning stadsplanering & infrastrukturdrift, Sektion plan
Bangårdsgatan 12
972 35 Luleå

Eller till e-post: stadsbyggnadsforvaltningen@lulea.se