Underrättelse om granskning: Ändring av detaljplan för del av Storheden, del av Storheden 1:101 m.fl.

KLF 2023/1330

Syftet med ändringen av gällande detaljplan PL 357 är att möjliggöra ytterligare
byggrätt på Storheden 1:101 för industriändamål. Planområdet utgör cirka 7 hektar och innefattar fastigheten Storheden 1:101 samt delar av de kommunala fastigheterna Storheden 1:1 och Notviken 4:40. Beslut om planuppdrag togs av samhällsbyggnadsutskottet (2023-10-23 § 23). Detaljplanen handläggs enligt reglerna för standardförfarande (Plan- och bygglagen, 2010:900).
Ett standardförfarande används då ändringen av detaljplanen bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan, inte är av betydande allmänt intresse samt bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Planförslaget visas för granskning från 2024-01-25 till 2024-02-15 på följande platser:

  • Luleå kommuns hemsida: www.lulea.se/planer
  • Infrastruktur- och serviceförvaltningen receptionen, Bangårdsgatan 12

I utställningslokal och på webben finns planförslagets samtliga handlingar och underlag. Under granskningsperioden kan berörda lämna synpunkter på planförslaget. Har ni inte möjlighet att ta del av informationen via webbsidan eller i utställningslokalerna så kan vi skicka en utskrift till er.
Kostnader för utskrift kan tillkomma. Hör i så fall av er via telefon till kontor detaljplan (kommunväxel 0920-45 30 00 eller via mail detaljplan@lulea.se).

Synpunkter på planförslaget skickas till:
Luleå kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Sektor Samhällsbyggnad & demokrati
Kontor Detaljplan
971 85 Luleå

Eller till e-post: detaljplan@lulea.se

Ange fullständigt namn och adress i skrivelsen. Senast 15 februari 2024 vill vi ha din synpunkt. Observera att den som inte har lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Kommunstyrelseförvaltningen