Ärenden inför stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Upprustning av Stadsötorget i Gammelstad, hastighetsbekämpande åtgärder i Sunderbyn, rivning av fastigheter i Svartöstan och Antnäs samt nytt vägnamn på Björkskatan — det är några av de 14 ärenden som stadsbyggnadsförvaltningens arbetsutskott ska ta ställning till den 14 april.

Igångsättningstillstånd för upprustning av Stadsötorget Gammelstad

Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta om igångsättningstillstånd för upprustning av Stadsötorget i Gammelstad. Markbeläggningen är från 70-talet och består av många olika slags plattytor samt stenmjöl. Under åren har det uppstått ojämnheter på torgytan som orsakat både fall och personskador. Ytan består av samägd mark samt allmän platsmark. Den samägda marken ägs av privata fastighetsägare och Luleå kommuns avdelning fastighetsförvaltning och verksamhetsnära service.

Hastighetsdämpande åtgärder vid Lassevallen, Södra Sunderbyn

Ett e-förslag har inkommit som föreslår att kommunen skapar ett övergångsställe eller annat hastighetsdämpande hinder i Södra Sunderbyn, Hammaren, över Mariebergsvägen till fotbollsplanen Lassevallen.

Stadsbyggnadsnämndes föreslås besluta bifall för e-förslaget och att hastighetsdämpande åtgärder utförs genom att Mariebergsvägens körbanor smalnas av med vägmarkering förbi den anordnade passagen. Detta gör att ett tydligare utrymme skapas för gående längs vägen genom att vägrenen blir bredare.

Rivning av bostadshus i Svartöstan föreslås

Stadsbyggnadsnämnden föreslås rekommendera kommunstyrelsen att besluta om rivning av bostadsfastigheterna på Sandgatan 5, 6 och 7. Fastigheterna Götet 1 och Ässjan 3. Även fastigheten Svartöstaden 13:28 på Bolagsgatan 26 föreslås rivas.

På Sandgatan är det tre bostadshus med totalt 12 lägenheter där det finns boende i sju av dem. På Bolagsgatan finns sex lägenheter där fyra är uthyrda. Hyresgästerna kommer att erbjudas annat boende.

Rivning föreslås då fastigheterna är så kallade regleringsfastigheter som är inlösta för rivning och husen på Sandgatan står på mark som i detaljplanen är planlagd för kontorsändamål och huset på Bolagsgatan står på mark som är planlagd för sport och fritidsändamål. Objekten är i väldigt dåligt skick och rivning ses som det mest ändamålsenliga och det mest ekonomiskt fördelaktiga beslutet. Marken kommer att återställas till gräsyta.

Rivning av bostadshus i Antnäs föreslås

Stadsbyggnadsnämnden föreslås rekommendera kommunstyrelsen besluta om rivning av bostadsbyggnaderna på Hemmansvägen 6A-D och Sörbyvägen 34 D, som är en del av fastighet Antnäs 2:15.

På fastigheten står fyra bostadshus som nu föreslås rivas samt en byggnad för föreningsverksamhet ”Sörbygården” som inte berörs. Bostadshusen på Hemmansvägen har totalt sex lägenheter där fem är uthyrda. På Sörbyvägen har bostadshuset två lägenheter som inte är uthyrda. Hyresgästerna kommer att erbjudas annat boende.

Rivning föreslås då det efter en brandinspektion framkommit att bostadshusen har större brister i brandskyddet. Att åtgärda bristerna medför en avsevärd kostnad och stadsbyggnadsförvaltningen anser att de inte är ekonomiskt försvarbara. Marken föreslås behållas för eventuella framtida behov av exempelvis nyproduktion av bostäder, gruppbostad eller annat kommunalt ändamål.

Nytt vägnamn på Björkskatan

Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att godkänna nytt vägnamn på det nya planerade bostadsområdet på Björkskatan och att det får namnet Tövädersvägen. Namnet är kopplat till de vägar inom området som har namn efter årstider och väderlek.

Bland övriga ämnen:

  • Igångsättningstillstånd för ny avloppslösning Norra Sunderbyn
  • Ändrad detaljplan för Liggunderlaget 1 och 2 på Kronan

Kallelse till sammanträdet

Kontakt:

  • Helén Wiklund Wårell, stadsbyggnadschef, 070-386 56 08
  • Anja Johansson, stadsbyggnadsnämndens ordförande, 072-229 85 99

Sidan uppdaterades den 8 april 2022