Pressmeddelande samhällsbyggnadsutskottet 25 september 2023

Kommunstyrelsen har inrättat ett samhällsbyggnadsutskott som sammanträder för första gången den 25 september. I fortsättningen sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott och samhällsbyggnadsutskottet var annan gång. Ärenden som bereds i samhällsbyggnadsutskottet går vidare till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige för beslut, med vissa undantag.

På dagordningen finns 14 ärenden, bland annat förslag till detaljplan för Victoriahamnen, förtätning i kvarteret Öringen i centrala Luleå samt godkännande av tävlingsprogram för kvarteret Bävern, f d brandstationen.

Detaljplan för Victoriahamnen

Detaljplanen, som berör Victoriahamnen, har initierats av Luleå Hamn AB som tillhandahåller hamntjänsterna i området. Luleå Hamn ser för närvarande över sin verksamhet kring förändrade behov av lagring och omlastning av gods eftersom ökat intresse väntas från flera aktörer. Den nya detaljplanen har som syfte att möjliggöra en utveckling av den befintliga industri- och hamnverksamheten samt inför den gröna industriomställningen. Beslut i kommunfullmäktige.

Punkthus i sju våningar i Kv. Öringe

Planförslaget vill möjliggöra en förtätning med fler bostäder för del av Kv. Öringen 6 i centrala Luleå. Förslaget innehåller ett punkthus i sju våningar, samt en gårdsbyggnad i fyra våningar, sammanlagt 45 - 50 lägenheter. Bilparkeringar för befintlig och tillkommande bebyggelse föreslås lösas i ett underjordiskt garage. Beslut i kommunstyrelsen.

Förslag på tävlingsprogram samt tävlingsdeltagare för Kv. Bävern.

Kommunstyrelsen beslutade 2021-12-06 att anordna en tävling för fortsatt hantering av framtida markanvisning för del av Kv. Bävern, f d brandstationen. Kommunstyrelsen föreslås nu godkänna tävlingsprogrammet.

2023-05-08 beslutade kommunstyrelsen att tävlingsprocessen ska ske genom en så kallad prekvalificering. Den har varit öppen för ansökan under perioden 15 maj – 28 juni 2023. Utifrån en samlad bedömning och kravställningar har fem tävlingsteam bedömts vara de som på bästa sätt uppfyller urvalskriterierna i prekvalificeringen och föreslås därför bjudas in till markanvisningstävlingen för del av Kv. Bävern.

Kontaktperson: Fredrik Hansson (S), kommunstyrelsens vice ordförande, 073-515 96 51

Se kallelsen här

Sidan uppdaterades den 20 september 2023